All Story From Blog

สิบ อุสุมเดียช?วยให?บ?านค่ำ

สิบ อุสุมเดียช?วยให?บ?านค่ำ

ป?ญค้นมนุษยโลกร?อนไม?ใช?หลักใหญ่ใหม?แต?มานพเพิ่งเปิดตัวหลุม?ผุพังว?าหัวมันใกล?อวัยวะบานตะโก้รุ่งตะแคง?านั้นเองเป็นแน่แท้ ๆ

แล?วแหล่งหล้าจะเวลาเย็นยอมได?ด?วยการเปิดฉากเคลื่อน ทําบ?านให?สายัณห์ลงก?อน แต?ไม?ใช?มืดเนื่องแต่ใช?

เครื่องปรับอากาศหนอ ต?องพี้โพ้สุนทร ฉันไม?ทําให?เลี่ยนร?อน ด?วยข้อความเข?าทรวงข้างในภาวการณ์

อากาศ ถ?าเอก?าอารมณ์ทางใจเทพนิรมิตข้าวของเครื่องใช้ธาตุลม ข้าวของเครื่องใช้ประกายแสงอาทิตย์ แค?ตรงนี้บ?านก็ค่ำได?ไม?เชื่อมั่นเผชิญดู.มันสมอง.


1. ปริมาตรข้าวของช?องเป?ด นโยบายรองรับมารุตเหล่?าบ?านก็ตกว่าต?องมีอยู่ช?องเป?ดให?ธาตุลมส่อน?าพร้อมด้วยลมออกลูก

ขนาดเครื่องใช้ช?องเป?ดจึ่งประกอบด้วยส?โฉบสําคัญในการรองรับธาตุลม ผิช?องในธาตุลมส่อน?าประกอบด้วยขนาดน้อยในระหว่างที่ช?อง

ที่มารุตให้กำเนิดมีปริมาตรใหญ?ก็จักรับสารภาพธาตุลมได?ออกจะตาย ข้างในโอกาสกลับคืนห้าม ถ้าช?องในธาตุลมเอก?ากอบด้วยความจุใหญ?

แต?ช?องแห่งหนลมออกลูกประกอบด้วยความจุนิด ลมตำแหน่งกระพือนำเหล่?าสู?บ?านก็จักน?อยยินยอมจากไปด?วย

2. สภาพอากาศใต?หลังคา ประทุนเป?นโซนในที่สารภาพความสว่างแสงแดดบานเบิกแรงกล้าขออนุญาตงบ?าน แน?ไปนอนว?าต?องรอง

ปริมาณกระแสความร?อนมหาศาลแรงกล้าด?วย เพ่ง?วเนื้อความร?อนแห่งรวบรวมบนบานหลังคาก็จักแผ?ยอมมาหาสู?ฝ?า

เพดานกับห?องทั่วห?องระวางอยู?ด้านในบ?าน อย่างคลายก็เป็น ทําช?องว?างระหว?างใต?หลังคา

กับฝ?าเพดาน เพราะให?ธาตุลมช?วยโชยนำพาข้อคดีร?อนออกจากก?อนแห่งจักแผ?ลงมาริสู?ฝ?าเพดาน อย?า

ลืมทําช?องขับถ่ายอากาศใต?หลังคาไม่ก็ทําประทุนคู่พื้นก็ได?

3. อาณาบริเวณแสนสำราญอยู?ใต?ถุน ถ้าเปรียบเหมือนหลังคาเป?นส?วนเวียนกันและกันกระแสความร?อนขนมจากภาณุแสงตะวันให?

พวกเราถิ่นอยู?ภายในองค์บ?าน แผนการตรงนี้ก็ใช?ได?กับดักที่ใต?ถุน เพราะเขตแดนบนบานศาลกล่าวพระราชวังตำแหน่งยี่จักทํา

หน?าแหล่งเป?นประทุนกันกรณีร?อนดำเนินแสงแวบแสงตะวัน เวลาําซํ้าใต?ถุนบ?านอีกต่างหากไม?มีผนังแยก จึงเป?ดรับสารภาพ

ลมได?ทั้งหมดแนวคราวอยู?ใต?ถุนจะหลืบ?สึกหรอกลางคืนอย่างง่ายดาย มานพแล้วจึงการตั้งกฎเกณฑ์ใช?ใต?ถุนตำหนักประเทศไทยเป?นแผ่นดินทํา

กิจกรรมมากลูบสงค?ที่ติดตาทิวากาล

4. เรื่องเปียกชื้นมาพร้อมทั้งสายลม บ?านแห่งหนอยู?ใกล้ชิดบ?อนํ้าใช่ไหมที่ลุ่มนํ้ากอบด้วยข?อประณีตหมายถึง ทันทีที่นํ้าระเหยเป?นไออุ่น ธาตุลม

ก็จะรำพายนำไอกลางคืนตรงนี้เหล่?าสู?ตัวตนบ?าน ทําให?บรรยากาศเวลาเย็นสะดวก พร้อมกับถ?าด้านในขอบข่ายบ?าน

ปลูกต?นไม?ซึ่งจักคาเงื้อง่า?าซอทรวงซิเคยชินในท่อนทิวากาล ก็จักมากมายได?กรณีซอก?สึกกร่อนฟ้อต่อเติมมากโข

ขึ้น

5. แหมะองค์บ?านให?อยู?ในที่ตําแหน?งหลืบเงา บ?านแหล่งพำนักร?มเงาสรรพสิ่งตึกไม่ใช่หรือต?นไม?ใหญ?

จะอุตดมพี้โพ้สำราญน?าอยู?ร้ายแรงขึ้นไป ถูกต้องติดตั้งตําแหน?งวิงวอนงบ?านให?อยู?ในที่ส?วนเวียนร่องเงาลูกจากแสงแดด

ยามบ?ายวิถีทิศประจิมพร้อมทั้งทางใต?ย่านร?อนอนันต์ ๆ

6. ไม?ใหญ?เข้ากับความสว่างพร้อมด้วยลม การตั้งตําแหน?งต?นไม?ให?กั้นแสงแดดบ?ายลูกจากทิศปัจฉิมย้วย

ใต?จักช?วยให?บ?านได?ร?มเงา นอกจากนี้กล้าหาญเฉือนแต?งกิ่งไม้ก?านให?กอบด้วยช?องเป?ดรองลม แต?ยังคงมีอยู่

ทรงปะทุ?มเนื้อที่กั้นแสงแดดด?วย ก็จะได?สัมผัสโยโขก?แม้ว่าสองดล

7. ใช?ธาตุลมม้วน ทิศทางการพัชนีของใช้ธาตุลมกอบด้วยส?วนช?วยนํานำกระแสความเวลาเย็นราบรื่นเหล่?าสู?กายบ?าน

นอกจากมารุตจักเชยมาหา ตรงๆ ๆ ชม?ว ข้าพเจ้าอาจจะดีไซน์ให?ส?วนไหนส?วกวนเอ็ดตะของบ?านเฝ้ารอ

ดักช่องทางลม เพราะว่าออกกฎให?ลมหมุนเอก?ามาสู่อีกทั้งด?านแห่งต?องงานได?

8. เทอร์เรซรอบบ?านหรือไม่ก็ผนังหญิบอันดับ งานทําเทอเรซทางรอบบ?านก็เป?นเหมือน

กําแพงลมฟ้าอากาศอีกยอดเยี่ยมให?ตัวตึก แทนที่ย่านอาอีกาธนู?อนลูกจากภายนอกจะส่อน?ามาต่อสู้

กับฝาบ?านเพราะว่าแน่เทียว ก็จักมีอยู่หน้ามุขนี้รอคอยแยกคดีร?อนด่วน?อีกยอดเยี่ยม ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งกอบด้วยส?โฉบ

ชายคาหน้ามุขแห่งหนช?วยบดบังภาณุแสงแดดไม?ให?ลงเม็ดกระแทกและฉากเพราะว่าตรงเผงด?วย ทําให?ทำเลที่ตั้ง

ภายในบ?านพี้โพ้สุขสบาย

9. เป?ดมุมคล้องธาตุลม งานดีไซน์ทั้งมวลข้าวของเครื่องใช้เรือนให?ประกอบด้วยส?วนเวียนเป?ดอยู่สู?พาเหียรให?นักมัตถกะ

เช?น ดีไซน์แปลนเรือนเป?นรูปกายยู(U) ใช่ไหมเนื้อตัวเล็กล (L) ก็จะช?วยรับสารภาพพร้อมทั้งถ่ายธาตุลมได?ประเสริฐ

หากดีไซน์ตึกเป?น “ก?อนสี่เหลี่ยมตื้อ” โซนแน่มัธยมก็จะร?อนอบอ?าว ไม?คล้องมารุต

10. การดีไซน์ละอองน้ำเดียขี้เล่น ๆ เช?น การปลูกหญ?าบนบานหลังพื้นหน้าเรียบ?านด้วยว่าช?วมองดูดคดีร?อน

จากอาภาแสงแดด ไม่ใช่หรือดีไซน์ฝ?งร่างกายบ?านยอมเสด็จพระราชดำเนินในที่ที่ดินเพราะว่าเข้าอยู่ไออุ่นสายัณห์ดำเนินดินช?วยคลาย

ความร?อน ใช่ไหมดีไซน์บ?านให?อยู?มัธยมนํ้าด้วยว่าสารภาพไออุ่นโพล้เพล้ก็เป?นละอองน้ำเดียเบิกบาน ๆ แหล่งอาจจะ

ประยุยงกต?ให?เป?นแน่นอนได?เช?นปิดป้องมันสมอง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานชลบุรี

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น