All Story From Blog

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารโดยก่อสร้างชลบุรี

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารโดยก่อสร้างชลบุรี

ยอมที่ได้มีการคลอดกฎกระทรวงเจาะจงคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ แบบอย่างเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการถอนถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักระเบียบการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นรายชื่อ และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนทั้งเป็นผู้ตรวจสอบ ตลอดหมดทางไปหลักกฎ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร และเครื่องมือประกอบกิจของเรือน และหน้าที่ และความรองรับผิดชอบเครื่องใช้ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าข้าวของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร แต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อกำหนด ดังกล่าวบางข้อความสำคัญไม่ได้กำหนดรายละเอียด วิธีการและแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารมีความแจ่มกระจ่าง กรมโยธาธิการ และผังเมืองจึงได้จัดทำรายละเอียด วิธีการ และแนวมารคการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสอบอาคาร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ตรวจจับสอบพร้อมทั้งการอบรม

ข้อ ๑ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการ

ตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ทำของอาคารตามที่คณะผู้ตัดสินควบคุมอาคารรับรอง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ดังนี้

     ๑) ต้องเข้าอบรมกับสถาบันที่คณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้การรับรอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันดังกล่าวได้ในเว็บไซด์ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง


     (๒) หลักสูตรการอบรมแผนกน้อยประกอบด้วย

           (ก) ภาควิชาการ ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ได้แก่ ขันธ์วิชาจรรยาบรรณ และกฎหมาย (๖ ชั่วโมง) หมวดวิชาหลักการ และแนวทางการตรวจสอบอาคาร (๖ ชั่วโมง) และพวกวิชาหลักทางการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๒๑ ชั่วโมง)

          (ข) ภาคบำเพ็ญ ประกอบด้วย ๒ วิชา ได้แก่ การตรวจสอบสภาพ และระบบความปลอดภัย (๖ ชั่วโมง) และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ (๖ ชั่วโมง)

     (๓) การประเมินผล

          (ก) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมภาควิชาการ และร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาการอบรมภาคปฏิบัติ

          (ข) ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบวัดผลภาควิชาการ โดยบ้องสอบกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับภาคปฏิบัติจะประเมินผลโดยสถาบันฝึกอบรม จากการรายงานผลการตรวจสอบอาคารจริง การนำเสนอ การอภิปราย และการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ

          (ค) ผู้เข้ารับการอบรมต้องทดสอบตีราคาความเหมาะสมการเป็นผู้ตรวจสอบโดยสถาบันฝึกอบรม

     (๔) ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการสอบวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้

          (ก) คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จากการสอบทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ

          (ข) ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินความเหมาะสมการเป็นผู้ตรวจสอบ


     (๕) ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสามารถขอสอบวัดผลภาควิชาการหมวดวิชาหลักการ และแนวทางการตรวจสอบอาคาร และหมวดวิชาแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารก่อนเข้ารับอบรมก็ได้ แต่ให้สอบได้เพียงครั้งเดียว หากคะแนนที่ได้รับในหมวดวิชาใดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ก็ไม่ต้องอบรมในหมวดวิชานั้นก็ได้ แต่ยังคงต้องอบรมภาควิชาการหมวดจรรยาบรรณ และกฎหมาย และภาคปฏิบัติ และเมื่อผ่านการอบรมแล้วให้สอบวัดผลเฉพาะหมวดวิชาจรรยาบรรณ และกฎหมาย และหมวดวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน ผู้ที่ขอสอบวัดผลภาควิชาการก่อนเข้าอบรมยังคง ต้องสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบประเมินความเหมาะสม ในการเป็นผู้ตรวจสอบ โดยไม่มีข้อยกเว้น

     (๕) ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสามารถขอสอบวัดผลภาควิชาการหมวดวิชาหลักการ และแนวทางการตรวจสอบอาคาร และหมวดวิชาแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ก่อนเข้ารับอบรมก็ได้ แต่ให้สอบได้เพียงครั้งเดียว หากคะแนนที่ได้รับในหมวดวิชาใด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ก็ไม่ต้องอบรมในหมวดวิชานั้นก็ได้ แต่ยังคงต้องอบรมภาควิชาการหมวดจรรยาบรรณ และกฎหมาย และภาคปฏิบัติ และเมื่อผ่านการอบรมแล้วให้สอบวัดผลเฉพาะหมวดวิชาจรรยาบรรณ และกฎหมาย และหมวดวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน ผู้ที่ขอสอบวัดผลภาควิชาการก่อนเข้าอบรมยังคง ต้องสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบประเมินความเหมาะสม ในการเป็นผู้ตรวจสอบ โดยไม่มีข้อยกเว้น

     (๖) สภาวิศวกร และสภาคนเขียนแบบจะเป็นหน่วยงานสอบวัดผลภาควิชาการ สามารถสอบถามเรื่องกำหนดการสอบได้ที่หน่วยงานดังกล่าว

     (๗) ผู้ที่ผ่านการอบรม จะต้องสอบวัดผลภาควิชาการ ให้ครบทุกหมวดวิชาภายในระยะเวลาสองปี หลังจากที่ผ่าน การอบรมแล้ว ถ้าสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสอบใหม่ได้ หากสอบไม่ผ่านภายในระยะเวลาสองปี ต้องเข้ารับการอบรมใหม่


หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อจำกัดในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน

ข้อ ๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน

ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นรายการเป็นผู้ตรวจสอบ ให้ยื่นแบบคำขอ (แบบ ต. ๑ ที่ได้กำหนดในกฎกระทรวง) ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารตามที่กำหนดในคำขอ รวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าร้ายได้ผ่านการอบรม จากสถาบันที่กองผู้ตัดสินควบคุมอาคารให้การรับรองแล้ว พร้อมด้วยผลการสอบวัดผล โดยยื่นที่สำนักควบคุม และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเขียนเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๙๙-๔๓๖๒-๓ หรือยื่นได้ที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดที่สถานที่ประกอบการนั้นตั้งไป หรือที่ผู้ขอขึ้นทะเบียน มีภูมิลำเนาไม่ใช่หรือถิ่นที่อยู่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำขอร้องด้วยตนเองได้ให้มีจดหมายมอบเดชะให้กับผู้ อื่นมายื่นแทนก็ได้

การออกหนังสือรับรองงานขึ้นสารบาญเป็นผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ มารับหนังสือดังกล่าวด้วยตนเองที่สถานที่ที่ได้ยื่นขอขึ้นโพยไว้ หากไม่สามารถมาริรับได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนก็ได้

ข้อ ๕ การยื่นคำขอประสานอายุหนังสือค้ำประกันการขึ้นทะเบียน ให้ใช้คำขอตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง (แบบ ต. ๒) โดยยื่นก่อนวันที่ตำรารับรองการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๖๐ วันพร้อมเอกสารตามที่กำหนดในคำขอ เพราะว่ามีรายรอบคอบอื่นๆ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดในข้อ ๓

ข้อ ๖ แบบคำขอต่างๆ ทำได้ขอรับได้ที่สำนักควบคุม และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนตุ๊รามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานโยธาธิการและแปลนเมืองจังหวัดทุกจังหวัด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ก่อสร้างชลบุรี

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น