All Story From Blog

หน่วยงานราชการ/กรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานราชการ/กรมทางหลวงชนบทโดยรับเหมาก่อสร้างโรงงาน


ประวัติความเป็นมา

จากการทำให้เรียบปรุงดัดแปลงแปลงการบริหารประเทศ มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับการวางตัวงานณการส่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการจึงได้มีการจัดตั้งกรมทางสาธารณะชนบทขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นหน่วยงานใหม่ที่รวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อรังรักษ์ที่สั่งสมความเชี่ยวชาญมากกว่า 100 ปี จากกรมโยธาธิการ และอีกกว่า 30 ปี จากกรมการเร่งรัดเพิ่มปริมาณชนบท ซึ่งมีบุคลากรที่เอ่อด้วยคุณภาพมารับผิดถูกใจในการก่อสร้างทางผ่าน และตะพานตามนโยบายข้าวของรัฐบาล

ปัจจุบันกรมวิธีการหลวงต่างจังหวัด กระทรวงคมนาคม มีเราราชการส่วนแบ่ง 1,896 คน และกรรมกรประจำจำนวน 1,973 คน รวม 3,869 คน โดยมีอธิบดีคนแรกเริ่มคือ นายสุรชัย ห้วยสิทธิ์พงษ์ และคนปัจจุบัน คือ นายระพินทร์ จารุดุล สำหรับโครงสร้างของกรมทางหลวงชนบทมีสำนัก/กองในส่วนระหว่างกลางจำนวน 9 หน่วย และสำนัก/สำนักงานในภูมิภาคจำนวน 87 คณะ คลุมคลุมทุกธานี และทุกพื้นที่

"พัฒนา เพิ่มคุณค่า ผนวกต่อ แบบข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของกรมทางสาธารณะชนบทเพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ และยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร โดยงานสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shotcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentors) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจนพัฒนาองค์กร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

กรมทางหลวงชนบท มีขอบเขตประภาพพันธกิจรับผิดชอบ ดังนี้

เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พร้อมกับพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดกลยุทธ์ และแนวคิดในการบริหารจัดการ โดยบำเพ็ญการศึกษา วิเคราะห์สภาพเฝ้าล้อมทั้งภายใน และภายนอก จนได้เป็นขนบธรรมเนียมกลยุทธ์ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

       - พัฒนาและเชื่อมโยงต่อแบบอย่างข่ายทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
       - เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นไพรที และบริการคมนาคมอย่างมีบูรณาการ
       - บำรุงรักษาทางหลวงชนบทให้ไร้หลุมบ่อ และจุดเสี่ยงอันตราย
       - ถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
       - ให้ประชนมีส่วนร่วมในการเดินทางภารกิจของหน่วยงาน
       - พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ กระบวนการ และวิธีดำเนินการ
       - ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เพ่งตรงส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชานเมือง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน เส้นทางลัด-ทางเลี่ยง เป็นต้น
       - วิจัยและพัฒนาธุระก่อนฤมิต บูรณะ และบำรุงรักษาช่องทางหลวงชนบท
       - ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน และข้อสรุปทางหลวงชนบท ตลอดจนกำกับ และตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อถือ
       - ดำเนินการฝึกอบรมบ่มนิสัย และจัดสร้างคู่มือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       - ร่วมมือและประสานงานด้านงานกระแสกับองค์กร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งแห่ง และนอกประเทศ
       - ทำงานการอื่นใดตามนิติกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง ใช่ไหมคณะรัฐมนตรีมอบหมายละขอบเขตอำนาจหน้าที่กรณีรับผิดชอบดังกล่าว กรมทางสาธารณะชนบทได้รับกำหนดความสามารถทัศน์ พันธธุระ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ เช่น โครงการพระราชดำริ โครงการสนับสนุนเพิ่มปริมาณถนนผังเมือง โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics เป็นต้น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น