All Story From Blog

การผังเมืองคืออะไร

การผังเมืองคืออะไรโดย crs ก่อสร้างชลบุรี


การผังเมือง ตกว่า การไว้แผน กฎหมาย สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อันแวดล้อม การจราจร เพื่อที่จะเป็นการถือนโยบาย กฎหมายและระเบียบ การจัดวางแผนผังการใช้พื้นที่ของเมือง ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ สมมุติจะพูดธรรมดาๆเทียบกับเรือนของเรา ผังเมืองก็เหมือนการกำหนดว่าพื้นที่ใดจะคือที่จอดรถ ห้องนั่งเล่น ห้องหับรับประทานอาหาร ห้องน้ำ หรือห้องนอน โดยที่ทั่วคนในบ้านต้องอาศัยอยู่อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ แต่ผังเมืองจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตกว่านั้น ต้องคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจของประชาชน ความไม่เป็นอันตราย ความน่าอยู่ของเมือง รวมไปถึงภาพรวมที่มีผลต่อประเทศในทุกด้าน ระยะเวลาในการกำหนดใช้นิติข้อบังคับต่างๆของผังเมืองมีระยะเวลา 5 ปี ทันทีที่ครบก็จะนำแผนทั้งหมดมาพิจารณาอีกโอกาสเพื่อกระจายแก้ให้ได้ที่สมกับสภาพเข้าผู้เข้าคนและเศรษฐกิจในช่วงนั้นรวมไปถึงในคราวหน้า
เรื่องราวที่มีผลกับเราเจ้าของบ้านเห็นจะเป็นเรื่องของแผนแผนที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำหนด วิธานกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม (ผังสี) ซึ่งCrs ก่อสร้างชลบุรีได้แบ่งการใช้ผลประโยชน์ที่ดินไว้จำนวน 3 ประเภท คือ
1. ที่ดินประเภทบริเวณอยู่อาศัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
- ที่ดินประเภท ย.1 – ย.4 (สีเหลือง) ออกกฎให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
- ที่ดินประเภท ย.5 – ย.7 (สีส้ม) กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
- ที่ดินประเภท ย.8 – ย.10 (สีน้ำตาล) กำหนดให้เป็นนาประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย                   สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินหมู่นี้ในแต่ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพราะด้วยทำกิจการตามที่กำหนด

2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
       ที่ดินประเภท พ.1 – พ.5 ที่ดินประเภทนี้ แยกออกใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการมีชีวิตส่วนใหญ่ ด้วยการใช้คืนประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินชนิดนี้ในแต่ละบริเวณ และปิดกั้นใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้กิจการติดสอยห้อยตามที่กำหนด

3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (สีม่วง) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
- ดินประเภท อ.1 กำหนดเป็นแถบอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและจัดการ สิ่งของแวดล้อม สำหรับการประกอบกิจกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตแถวมีมลภาวะน้อย
- ที่ดินลูบไล้เภท อ.2 กำหนดเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จ้านตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยซ้ำการนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินอันดับนี้ ให้ใช้อรรถประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินในแต่ละบริเวณ และระงับใช้ประโยชน์แผ่นดินเพื่อกิจการตามที่ ติดตามได้ที่ก่อสร้างชลบุรี

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น