All Story From Blog

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

รายละเอียดยิบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารบริษัทก่อสร้างยินยอมที่ได้มีการคลอดกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจจับสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ชี้เฉพาะคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร และเครื่องมือทำของอาคาร และหน้าที่ กับความรับผิดชอบของผู้ปิดคลุมครองอาคาร และเจ้าของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร แม้กระนั้นอย่างไรก็ตามข้อกำหนด มี่กล่าวบางเรื่องไม่ได้กำหนดรายละเอียด วิธีการและแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนั้น เนื่องด้วยให้การขึ้นบัญชีชื่อเป็นผู้ตรวจสอบอาคารมีความถนัดตา กรมโยธาธิการ และผังเมืองจึงได้จัดทำรายละเอียด วิธีการ และเส้นทางทางการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนสดผู้ตรวจสอบอาคาร ดังนี้

คุณวุฒิของผู้ตรวจสอบและการอบรม

ข้อ ๑ ผู้ขอขึ้นบัญชีชื่อคือผู้ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการ

ตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ดังนี้

     ๑) ต้องเข้าขัดเกลากับสถาบันที่ทีมกรรมการห้อคุมอาคารได้ให้การรับรอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันดังกล่าวได้ในเว็บไซด์ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง


     (๒) หลักสูตรการฝึกอบรมอย่างน้อยประกอบด้วย

           (ก) ภาควิชาการ ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิทยาจรรยาบรรณ และกฎหมาย (๖ ชั่วโมง) หมวดวิชาหลักการ และแนวทางการตรวจสอบอาคาร (๖ ชั่วโมง) และส่วนวิชาแนวทางงานตรวจสอบสภาพอาคาร และสิ่งของประกอบของอาคาร (๒๑ ชั่วโมง)

          (ข) ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย ๒ วิชา ได้แก่ การตรวจสอบสภาพ และระบบความปลอดภัย (๖ ชั่วโมง) และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ (๖ ชั่วโมง)

     (๓) การประเมินผล

          (ก) ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมภาควิชาการ และร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาการอบรมภาคปฏิบัติ

          (ข) ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบวัดผลภาควิชาการ โดยข้อสอบกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับภาคปฏิบัติจะประเมินผลโดยสถาบันฝึกอบรม จากการรายงานผลการตรวจสอบอาคารจริง การนำเสนอ การอภิปราย และการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ

          (ค) ผู้เข้าคล้องการอบรมต้องทดสอบประเมินความสัมพันธ์กันสมการเป็นผู้ตรวจสอบโดยสถาบันฝึกอบรม

     (๔) ผู้เข้ารับการอบรมต้องพ้นการสอบวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้

          (ก) คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จากการสอบทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ

          (ข) ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินความเหมาะสมการเป็นผู้ตรวจสอบ


     (๕) ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสามารถขอสอบอารามผลภาควิชาการอย่างวิชาหลักการ และแนวทางการตรวจสอบอาคาร และหมวดวิชาแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารก่อนเข้ารับอบรมก็ได้ แต่ให้สอบได้เพียงครั้งเดียว หากคะแนนที่ได้รับในหมวดวิชาใดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ก็ไม่ต้องอบรมในหมวดวิชชานั้นก็ได้ แต่ยังคงต้องอบรมภาควิชาการหมวดจรรยาบรรณ และกฎหมาย และภาคปฏิบัติ และเมื่อผ่านการอบรมแล้วให้สอบวัดผลเฉพาะหมวดวิชาจรรยาบรรณ และกฎหมาย และหมวดวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน ผู้ที่ขอสอบวัดผลภาควิชาการก่อนเข้าอบรมยังคง ต้องสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบประเมินความเหมาะสม ในการเป็นผู้ตรวจสอบ โดยไม่มีข้อยกเว้น

     (๕) ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสามารถขอสอบวัดผลภาควิชาการหมวดวิชาหลักการ และแนวทางการตรวจสอบอาคาร และหมวดวิชาแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบกิจของโรงเรือน ก่อนเข้ารับอบรมก็ได้ แต่ให้สอบได้เพียงครั้งเดียว หากคะแนนที่ได้รับในหมวดวิชาใด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ก็ไม่ต้องอบรมในหมวดวิชานั้นก็ได้ แต่ยังคงต้องอบรมภาควิชาการหมวดจรรยาบรรณ และกฎหมาย และภาคปฏิบัติ และเมื่อผ่านการอบรมแล้วให้สอบวัดผลเฉพาะหมวดความรู้จรรยาบรรณ และกฎหมาย และหมวดวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน ผู้ที่ขอสอบวัดผลภาควิชาการก่อนเข้าอบรมยังคง ต้องสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบประเมินความเหมาะสม ในการเป็นผู้ตรวจสอบ โดยไม่มีข้อยกเว้น

     (๖) สภาวิศวกร และสภาสถาปนิกจะเป็นหน่วยธุระสอบวัดผลภาควิชาการ สามารถสอบถามคดีกำหนดการสอบได้ที่หน่วยงานดังกล่าว

     (๗) ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะต้องสอบวัดผลภาควิชาการ ให้ครบทุกหมวดวิชาภายในระยะเวลาสองปี หลังจากที่ผ่าน การอบรมแล้ว ถ้าสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสอบใหม่ได้ หากสอบไม่ผ่านภายในระยะเวลาสองปี ต้องเข้ารับการอบรมใหม่


หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน

ข้อ ๓ ผู้ขอขึ้นสารบาญเป็นผู้ตรวจสอบ ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน

ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นสารบาญดำรงฐานะผู้ตรวจสอบ ให้ยื่นแบบคำขอ (แบบ ต. ๑ ที่ได้กำหนดในกฎกระทรวง) ด้วยตนเอง ครบครันเอกสารตามที่กำหนดในคำขอ รวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าได้ผ่านการอบรม จากสถาบันที่คณะกรรมการห้อคุมอาคารให้การรับรองแล้ว และผลการสอบวัดผล เพราะยื่นที่สำนักควบคุม และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือจะติดต่อสอบถามรายป่นเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายวิชาเลข ๐-๒๒๙๙-๔๓๖๒-๓ หรือยื่นคว้าที่ที่ทำการงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดที่สถานที่ประกอบการนั้นตั้งอยู่ หรือแห่งหนผู้ขอขึ้นทะเบียน มีภูมิลำเนาหรือไม่ถิ่นที่อยู่ก็ได้ ในความที่ไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้อำนวยมีจดหมายมอบศักดิ์ให้กับผู้ อื่นมายื่นแทนก็ได้

การคลอดหนังสือต้อนรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบแล้ว อวยผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ มารับหนังสือดังกล่าวด้วยตนเองที่สถานที่ที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้ หากไม่สามารถมารับได้ ให้มีจดหมายมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนก็ได้

ข้อ ๕ การยื่นคำขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นบัญชี ให้กินคำขอตามแบบที่กำหนดในข้อยกเว้นกระทรวง (แบบ ต. ๒) โดยยื่นก่อนวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๖๐ วันเสร็จเอกสารตามที่กำหนดในคำขอ โดยมีรายละเอียดอื่นๆ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดในข้อ ๓

ข้อ ๖ แบบถ้อยคำขอต่างๆ เป็นได้ขอรับได้ผิวดินดินสำนักควบคุม และตรวจจับสอบอาคาร กรมโยธาธิการและโครงสร้างเมือง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหามณฑล หรือสำนักงานโยธาธิการและต้นเงินฉบับเมืองจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Download ได้จาก Web Site ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทก่อสร้าง

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น